banner info 

ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง   รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ (ลงวันที่ ๒ เม.ษ.๒๕๖๑)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธฺเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๑)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (ลงวันที่ 5 มี.ค.2561)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแห่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมััครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 
ประกาศจังหวัุดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ictt copy

profile01 profile02 profile03
an AP Fin
sys epro sts

camera601icon all cat

   

1 nual   banner newscenter