สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข็มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดังรวบรวม ขนาด 2,200 เมตร

ประกาศจังหวัดหวัดนครศรีธรรมราช
bullet red altเรื่อง ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
bullet red altเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

รรยายโครงการพัฒนาการวางแผนทางการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

เอกสารประชุม 3 มีนาคม 2561
 bullet goบรรยาย สอ.การบินไทย 2
 bullet goการลงทุนภาพรวม ม.62(7)
 bullet go ภาพรวมการกู้วนซ้ำ
โปรแกรมให้สหกรณ์และ MU
 bullet red alt wacc
 bullet red altประเมินการความคุมภายใน 60
 bullet red altการจัดชั้น
การวางแผนทางการเงินและป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
การคัดเลือกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและบุคคลดีเด่นในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ>>>>

 

23 june 60ข่าวกิจกรรม

  officeลิ้งค์เว็บไซต์

 
bullet blue expandกรมส่งเสริมสหกรณ์
http://www.cpd.go.th
bullet blue expand กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th
bullet blue expandกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.moac.go.th