สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข็มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ข่าวประชาสัมพันธฺ์


bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)icon new1
           เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)icon new1
bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
    เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561icon new1
bullet goประกาศจังหวัดหวัดนครศรีธรรมราช

     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทดแทน จำหนวน 11คัน
     ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) icon new1
 bullet goเอกสารประชุมเชิงปฎิบัติการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ วันที่ 18 กันยายน 2561icon new1

bullet goประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
bullet goประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร 
bullet goสหกรณ์ กลุ่มเกษตรดีเด่น

bullet goโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
bullet go สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

23 june 60ข่าวกิจกรรม

 ลิ้งค์เว็บไซต์

 
cpd1     cad
moac cpd2

 

สหกรณ์คือ อะไร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้นำสหกรณ์ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ไว้ตอนหนึ่งว่า
คำว่า “สห” ก็ด้วยกัน: ร่วมกัน “กรณ์” การทำ ทำงาน ทำกิจการต่าง ๆ  “สหกรณ์” แปลว่า การทำงานร่วมกัน
และได้มีพระราชดำรัสอีกตอนหนึ่งว่า “...คำว่าสหกรณ์นี้ก็นับว่าเป็นคำใหม่ แต่ว่า การทำแบบสหกรณ์ทำมานานแล้ว...”
และ “...การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้ว ก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จำทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้....”

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประทานคำแปล
“สหกรณ์ เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ง  ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันเข้าด้วยความสมัครใจในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่ากัน
และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด เพื่อจะบำรุงตนให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์”

อุดมการณ์สหกรณ์ หมายถึง ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม

หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”
หลักการสหกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อโยชน์ของมวล
สมาชิและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการดำเนินธุริกจที่ดี