• แบบเนอร์ตรงกลาง 4
  • รูป c
  • รูป b

                                          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข็มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและบุคคลดีเด่นในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ>>>>
   1 แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ (แบบ1-2) ปี 61
     1.1 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน,สหกรณ์บริการ ประชุมใหญ่โดยสมาชิก
     1.2 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน.สหกรณ์บริการ ประชุมใหญ่โดยผู้แทน
     1.3 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ภาคการเกษตร ประชุมใหญ่โดยผู้แทน
     1.4 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ภาคการเกษตร ประชุมใหญ่โดยสมาชิก
     1.5 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ร้านค้า ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
     1.6 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ร้านค้า ประชุมใหญ่โดยสมาชิก
     1.7 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
     1.8 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประชุมใหญ่โดยสมาชิก
 2 แบบกรอกและประเมินกลุ่มเกษตรกร ปี 61
    2.1 แบบคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
    2.2 แบบคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร ประชุมใหญ่โดยสมาชิก

แบบใบสมัครคัดเลือกบุคลากรและคณะกรรมการดีเด่น.
แบบแสดงความจำนงคัดเลือกสหกรณ์,กลุ่มเกษตรกรดีเด่น 61

23 june 60ข่าวกิจกรรม

  officeลิ้งค์เว็บไซต์

 
bullet blue expandกรมส่งเสริมสหกรณ์
http://www.cpd.go.th
bullet blue expand กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th
bullet blue expandกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.moac.go.th