• แบบเนอร์ตรงกลาง 4
  • รูป c
  • รูป b

ข่าวประกาศ

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 กำหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
 แผนที่สถานที่สอบ

23 june 60ข่าวกิจกรรม

  officeลิ้งค์เว็บไซต์

 
bullet blue expandกรมส่งเสริมสหกรณ์
http://www.cpd.go.th
bullet blue expand กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th
bullet blue expandกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.moac.go.th

 

สหกรณ์คือ อะไร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้นำสหกรณ์ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ไว้ตอนหนึ่งว่า
คำว่า “สห” ก็ด้วยกัน: ร่วมกัน “กรณ์” การทำ ทำงาน ทำกิจการต่าง ๆ  “สหกรณ์” แปลว่า การทำงานร่วมกัน
และได้มีพระราชดำรัสอีกตอนหนึ่งว่า “...คำว่าสหกรณ์นี้ก็นับว่าเป็นคำใหม่ แต่ว่า การทำแบบสหกรณ์ทำมานานแล้ว...”
และ “...การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้ว ก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จำทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้....”

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประทานคำแปล
“สหกรณ์ เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ง  ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันเข้าด้วยความสมัครใจในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่ากัน
และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด เพื่อจะบำรุงตนให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์”

อุดมการณ์สหกรณ์ หมายถึง ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม

หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”
หลักการสหกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อโยชน์ของมวล
สมาชิและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการดำเนินธุริกจที่ดี