นิคมสหกรณ์ปากพญา

sawong   

นายสวงค์  สีเผือก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ปากพญา
โทรศัพท์ : 089 730 0167
E-Mail :sawong
คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 somchart

 นายสมชาติ  ทิพยเสนา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์ :087 627 0263 
E-Mail :somchart
คุณวุฒิ : ป.สหกรณ์
watcharee

 

นางวัชรีย์  เทพรัตน์
พนักงานพิมพ์ ส 3
โทรศัพท์ : 087 2693299

E-Mail :watcharee tpr

คุณวุฒิ : ปวส.การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสยาม

tanyanan นางสาวธัญนันท์  อำไพฤทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 08ุ6 2734827
E-Mail :tanyana am
คุณวุฒิ : บธบ.การบัญชี ม.สงขลานครินทร์