นิคมสหกรณ์ปากพญา

sala   

นายสละ  ทองเบ็ญญ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ปากพญา
โทรศัพท์ : 081 2212457

E-Mail :sala

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 somchart

 นายสมชาติ  ทิพยเสนา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์ :087 627 0263 
E-Mail :somchart
คุณวุฒิ : ป.สหกรณ์
watcharee

 

นางวัชรีย์  เทพรัตน์
พนักงานพิมพ์ ส 3
โทรศัพท์ : 087 2693299

E-Mail :watcharee tpr

คุณวุฒิ : ปวส.การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสยาม

tanyanan นางสาวธัญนันท์  อำไพฤทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 08ุ6 2734827
E-Mail :tanyana am
คุณวุฒิ : บธบ.การบัญชี ม.สงขลานครินทร์