กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

yupin

นางยุพิน  ยาจาติ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087 269 1838 
E-Mail :yupin yt 
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 chatama

 

นางสาวชุติมา  ด่านสถาปนาพงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 085 4746933 
E-Mail :chutima

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ม.รามคำแหง

chomboon

นายชมบุญ  กุณฑลรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 096 6340445
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
              มหาลัยวลัยลักษณ์
 kran

 

นายกรรณ  เกาะแก้ว
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 085 8874683 
E-Mail :kran 

คุณวุฒิ : ป.สหกรณ์

 kuacha

 

นางสาวคมสัน  มูสีสุทธิ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 095 4192769 
E-Mail :komsun ms 

คุณวุฒิ : ปวส.การบัญชี เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

 papracha

 

นางประภัสสร  กับปา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 094 042 1279 

E-Mail :prapassorn kp 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)มสธ.

 arunee

 

นางอรุณี  เมืองกาญจน์
นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 084 452 8976 
E-Mail :arunnee mkn 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

 geegaree 1  

นางสาวจันจิรา  เพ็งสง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 086 0442088 

E-Mail :rujira 53 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต