กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ที่ 4

pongamon

นายพงษ์อมร  สังข์แก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
โทรศัพท์ : 084 065 7964 

E-Mail :pongamon

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัญฑิต สาขาสหกรณ์ (มสธ)

arunrat

นางอรุณรัตน์  หวังดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :
E-Mail: arunrat
คุณวุฒิ : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากร
              ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

daranee

นางสาวดารณี  พงศ์ยี่หล้า
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 090 2378474
E-Mail: Daranee
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บธ.ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
sangongsri

 

นางสงวนศรี  สุขอนันต์
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 085 8870008 
E-Mail :sangongsri sch

คุณวุฒิ :ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

supaporn

 

นางสาวสุภาภรณ์  จุลรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089 593 4873
E-Mail :supaporn jl 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล มหาลัยสยาม

sureerat

 

นางสุรีรัตน์  สงวนพงศ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ :082-531 1629 ,080-882 7225 

E-Mail :sureerat san

คุณวุฒิ : ปวส. /จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (สาขาการบัญชี)

 sannapong  

นายศาสนพงศ์  พงษ์ปาน
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : 081 090 7380 

E-Mail :sannapong pp

คุณวุฒิ : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง