กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ที่ 4

pornamoon

นายพงษ์อมร  สังข์แก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
โทรศัพท์ : 084 065 7964 

E-Mail :pongamon

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัญฑิต สาขาสหกรณ์ (มสธ)

arurat

นางอรุณรัตน์  หวังดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :
E-Mail: arunrat
คุณวุฒิ : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากร
              ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

jarunee

นางสาวจารุนีย์  สงอุปการ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083 103 5291
E-Mail: jarunee so
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง
sangongsri

 

นางสงวนศรี  สุขอนันต์
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 085 8870008 
E-Mail :sangongsri sch

คุณวุฒิ :ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

supaporn 1

 

นางสาวสุภาภรณ์  จุลรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089 593 4873
E-Mail :supaporn jl 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล มหาลัยสยาม

surerat

 

นางสุรีรัตน์  สงวนพงศ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ :082-531 1629 ,080-882 7225 

E-Mail :sureerat san

คุณวุฒิ : ปวส. /จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (สาขาการบัญชี)

sudarat 1

นางสุดารัตน์  เชื้อช่างเขียน
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089 2905803
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การบัญชี  มทร นครศรีธรรมราช
srasnaporn  

นายศาสนพงศ์  พงษ์ปาน
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
โทรศัพท์ : 081 090 7380 

E-Mail :sannapong pp

คุณวุฒิ : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง