กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 

arurat

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
นางอรุณรัตน์  หวังดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :081 5357203  
E-Mail: arunrat
คุณวุฒิ : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากร
              ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


suchar

นายสุชาติ  ยอดระบำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 088 441 3973 

E-Mail :suchart yb

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

sutare

 

นางสุธิรา  เชษฐวรรณสิทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 093 612 5629
E-Mail :sotira

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ratchada

นางสาวรัชดาภรณ์  บุญวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 080 6995425
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ: ปริญญาโทร สาขาสหกรณ์ มสธ.
aumnuay 1

 

นายอำนวย  ลักษณะปิยะ
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 086 475 1274 

E-Mail :aumnuay lnp

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

moomledee

 

นางมลฤดี  ยอดระบำ
นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 087-269 3038 

E-Mail :monreidee ydr

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

jasuta

นางสาวพัสน์นันท์  แก้วพินิจ
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 081 787 1697 

E-Mail :jinjitha jnt

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

pom

นางสาววืภารัตน์  รัตนพันธ์
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 napporn  

นายนพพันธ์  อินทนพ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 061 262 0479

E-Mail :noppun in

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3