กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 5 

suchin

นายสุจิน  วงศ์ท่าเรือ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 080 450 7898 

E-Mail suchin
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

suchart

นายสุชาติ  ยอดระบำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 088 441 3973 

E-Mail :suchart yb

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

sotira

 

นางสุธิรา  เชษฐวรรณสิทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 093 612 5629
E-Mail :sotira

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

aumnuay

 

นายอำนวย  ลักษณะปิยะ
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 086 475 1274 

E-Mail :aumnuay lnp

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

monreidee

 

นางมลฤดี  ยอดระบำ
นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 087-269 3038 

E-Mail :monreidee ydr

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

jinjitha

นางสาวพัสน์นันท์  แก้วพินิจ
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 081 787 1697 

E-Mail :jinjitha jnt

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

wiparat

นางสาววืภารัตน์  รัตนพันธ์
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

noppun  

นายนพพันธ์  อินทนพ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 061 262 0479

E-Mail :noppun in

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3