กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 6

lukjan
 
 

นางลูกจันทร์  บุนนาค
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

โทรศัพท์ : 084 293 4261 

E-Mail :lukjan

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 adui

 

นายอดุล  วรรณาการ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084 305 7214 

E-Mail :adul va

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 ruaarne

นางสาวรุ่งอรุณ  เหลืองอุ่มพล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081 983 1464 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บชบ.มสธ

 ketsaraporn

 

นางสาวเกษราภรณ์  มลิวัลย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085 133 0945 

E-Mail :ketsara   
คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 wimanwan  

างสาววิมลวรรณ  ดวงจันทร์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 086 358 9277 

E-Mail :wimonwan

คุณวุฒิ : ปริญาตรี

 sirima  างสาวศิริมา  วัฒนสังข์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 097 0453082
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บัญชี ม.รามคำแหง