กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

sujen  

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งสหกรณ์6
นายสุจิน  วงศ์ท่าเรือ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ :
062 9767976 

E-Mail suchin
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
 adui 1

 

นายอดุล  วรรณาการ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084 305 7214 

E-Mail :adul va

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 penrat

นางสาวรุ่งอรุณ  เหลืองอุ่มพล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081 983 1464 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บชบ.มสธ

 ketsaraporn 1

 

นางสาวเกษราภรณ์  มลิวัลย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085 133 0945 

E-Mail :ketsara   
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสหกรณ์ มสธ.

 vemoon  

างสาววิมลวรรณ  ดวงจันทร์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 086 358 9277 

E-Mail :wimonwan

คุณวุฒิ : ปริญาตรี

 kei  างสาวศิริมา  วัฒนสังข์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 097 0453082
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บัญชี ม.รามคำแหง