กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 6

lukjan
 
 

นางลูกจันทร์  บุนนาค
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

โทรศัพท์ : 084 293 4261 

E-Mail :lukjan

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 adui

 

นายอดุล  วรรณาการ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084 305 7214 

E-Mail :adul va

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 ketsaraporn

 

นางสาวเกษราภรณ์  มลิวัลย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085 133 0945 

E-Mail :ketsara

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 suporn

 

นายสุพร  เขียวสิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :086 271 3597 
E-Mail :suporn kg

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)

 aomchai

 

นางสาวอ้อมใจ  ซ้ายหั่น
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 087-809 7935
E-Mail :aomchai sai

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 yupaporn

 

นางสาวยุภาภรณ์  ทองออน
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 084 1863394 

E-Mail :yupaporn tnn

คุณวุฒิ : ปริญาตรี บริหารธุรกิจ มสธ.

 wimanwan  

างสาววิมลวรรณ  ดวงจันทร์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 086 358 9277 

E-Mail :wimonwan

คุณวุฒิ : ปริญาตรี