กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 3

 

 

    ผอ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

 

 


 

                               ว่าง

               

sawong

นายสวงค์  สีเผือก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089 730 0167 
E-Mail :sawong 

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 picheat

นายพิเชฏฐ์ เพชรฤทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 088 8250239

E-Mail :picheat
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสหกรณ์ มสธ.

soonthon

นายสุนทร  หนูคล้าย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 083 690 8231

E-Mail :soonthon su

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี

 jireerat

 

นางสาวจุรีรัตน์  สุวรรณ์
นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 087 886 0102 
E-Mail :jireerat svr

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 wanphen  

นางสาววันเพ็ญ  ชูวาลา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 087 266 8887

E-Mail :wanphen ch 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต