กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 3

picheat

นายพิเชฏฐ์ เพชรฤทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
โทรศัพท์ : 088 8250239

E-Mail :picheat
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสหกรณ์ มสธ.             

sawong

นายสวงค์  สีเผือก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089 730 0167 
E-Mail :sawong 

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 jireerat

 

นางสาวจุรีรัตน์  สุวรรณ์
นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 087 886 0102 
E-Mail :jireerat svr

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 wanphen  

นางสาววันเพ็ญ  ชูวาลา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 087 266 8887

E-Mail :wanphen ch 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต