กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

picheat

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
นายพิเชฏฐ์ เพชรฤทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
โทรศัพท์ : 062 9629619

E-Mail :picheat
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสหกรณ์ มสธ.             

drranee

นางสาวดารณี  พงศ์ยี่หล้า
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 090 2378474 
E-Mail :Daranee

คุณวุฒิ : ปริญญาโท มธ.มหาลัยเกษตรศาสตร์

sasithron 1

นางสาวศศิธร  ยุชยทัต
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 094 5633366 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง
sunton

นายสุนทร  หนูคล้าย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 083 6908231 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ : ป สหกรณ์
jureerat

 

นางสาวจุรีรัตน์  สุวรรณ์
นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 087 886 0102 
E-Mail :jireerat svr

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 vanpen  

นางสาววันเพ็ญ  ชูวาลา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 087 266 8887

E-Mail :wanphen ch 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต