กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

phaitu
 
 

นายไพฑูรย์  ชนะชู
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 
087 2813678

E-Mail :phaitun

คุณวุฒิ : ปริญญาโท นม.มหาลัยรามคำแหง

amporn

นางอำภรณ์  ลิ่มพาณิชย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081 8940311 

E-Mail :amporn ln

คุณวุฒิ : ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

nannapat

นางสาวนันท์นภัส  แทนโป
โทรศัพท์ : 099 610 5910 
E-Mail : nannapat th
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี บช.บ (การบัญชี) มสธ. 

kitporn

นางกฤตพร  คงดำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089 670 2266 

E-Mail :kitporn kng

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

 ratana

 

นางรัตนะ  ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 083 6357855 

E-Mail :ratana si

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎเชียงราย