กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

somkiat 1


นายสมเกียรติ  พาหุรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ทรศัพท์ : 086 2719319
E - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ส่งเสริมการสหกรณ์ มสธ.

 

 
 sc

 

นายสุชาย  สุชลจิต
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 087 433 9800 
E-Mail :suchai sc 

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสหกรณ์ มสธ.

sv

างสาวสุภาวดี  ภูมา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089 973 2426 

E-Mail :supavadee

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสหกรณ์ มสธ

 ap

นางสาวอาภรณ์  สุขย้อย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084 059 4170 

E-Mail :aporn s 

คุณวุฒิ :ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มอ. สงขลา

 arporn

 

นางสาวอาภรณ์  คงศรีพุฒ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
โทรศัพท์ : 084 856 7266 

E-Mail :ging

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

 varee C  

นางวารี  ชัยฤกษ์
พนักงานพิมพ์ ส3
โทรศัพท์ : 086 081 3355 

E-Mail :varee yg

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3