กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 wiparat 1

นางวิภารัตน์  เดชบุญญาภิชาติ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

โทรศัพท์ : 081 9700438  
E-Mail :tukta02

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง

 
 suchai

 

นายสุชาย  สุชลจิต
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 087 433 9800 
E-Mail :suchai sc 

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสหกรณ์ มสธ.

supawadee

างสาวสุภาวดี  ภูมา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089 973 2426 

E-Mail :supavadee

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสหกรณ์ มสธ

 aporn

นางสาวอาภรณ์  สุขย้อย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084 059 4170 

E-Mail :aporn s 

คุณวุฒิ :ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มอ. สงขลา

 aporn k

 

นางสาวอาภรณ์  คงศรีพุฒ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
โทรศัพท์ : 084 856 7266 

E-Mail :ging

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

 varee  

นางวารี  ชัยฤกษ์
พนักงานพิมพ์ ส3
โทรศัพท์ : 086 081 3355 

E-Mail :varee yg

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3