กลุ่มตรวจการสหกรณ์

marchai

นายมานะชัย  สังข์แก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081 277 8332
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สส.บ.(สหกรณ์) มสธ.
E-Mail :manachai s

pitiporn 1

นางสาวปิติภรณ์  สัจจมาศ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-635 5002

E-Mail :pitiporn sms

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ม.รามคำแหง

umaphon

นางสาววอุมาพร  จันทรมาศ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085 1844027 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ :ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)
wasurar 1

 

นางสาววสุรักษ์  ขุทรานนท์
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 083 634 0631

E-Mail :wasurak kh
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) เนติบัณฑิตไทย

nitrer

 

นางสาวนิตยา  เอียดใส
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ :  080 041 4042

E-Mail :nittaya ai

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง

thanyaporn 2

นางสาวธัญญาภรณ์  พรมมินทร์
นิติกร
โทรศัพท์ :  093 6211399

E-Mail :thanyaporn
คุณวุฒิ : นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ทักษิณ