กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

ju

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นายชวรัตน์  มณีโลกย์
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 09 93563514 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ :ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.แม่โจ้

 

mai

 

นายมนัย  ขาวมนิตย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 075 324470 

E-Mail :
manai
คุณวุฒิ :สส.บ.(สหกรณ์)มสธ.  น.บ.ม.ธรรมศาสตร์

pu

นางปัญญ์ณัฎฐ์  ศรีสัจจัง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081 246 7940
E-Mail :panyanut
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ม.รามคำแหง


sp

นางสาวสุภาภรณ์  แซ่จู้
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 087 560 1536 

E-Mail :supaporn chj

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

a2  

นางสาวอุไรวรรณ  รามทัศน์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 085 797 1096

E-Mail :auraiwan ram
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การบัญชี  มทร.กรุงเทพ