กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

ch

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นายชวรัตน์  มณีโลกย์
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 075 324470 ต่อ 116
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.