กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

jutharat

นางสาวสุภาวดี  พัฒนกิจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 075 324470 ต่อ 116

E-Mail :supavadee

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี/ ปริญญาโท(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 manai

 

นายมนัย  ขาวมนิตย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 075 324470 

E-Mail :
manai
คุณวุฒิ :สส.บ.(สหกรณ์)มสธ.  น.บ.ม.ธรรมศาสตร์

panyanut

นางสาวปัญญ์ณัฎฐ์  สีเผือก
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 081 246 7940
E-Mail :panyanut
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ม.รามคำแหง


supaporn

นางสาวสุภาภรณ์  แซ่จู้
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 087 560 1536 

E-Mail :supaporn chj

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 auraiwan  

นางสาวอุไรวรรณ  รามทัศน์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ : 085 797 1096

E-Mail :auraiwan ram
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี การบัญชี  มทร.กรุงเทพ