นิคมสหกรณ์ทุ่งสง

paramat

นายปารเมศ  สังขนุกิจ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทุ่งสง
โทรศัพท์ : 094 696 2148

E-Mail :paramat

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

phican

นายไพศาล  ไม้เรียง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 093 664 0716

E-Mail :phican 

 วุฒิกาารศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 sathaporn

นายสถาพร  เพ็งสกุล
นักวิชาการสหกรณ์
โทรศัพท์ : 088 753 7878
E-Mail :sathaporn pa

คุณวุฒิ :บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 darat  

นางสาวดารัตน์ สมรักษ์
พนักงานพิมพ์ ส3
โทรศัพท์ : 090 8767806

E-Mail :darat

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย