แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

แผนงานพื้นฐาน (Function)

 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม

 รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

    กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

    - กิจกรรมรอง บุคคลกรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

    กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

        - กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS

        - กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์

        - กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

        - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

        - กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่

        - กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

        - กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต

 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

แผนงานบูรณาการ

 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

        - กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม