1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

  - ค่าเช่าบ้าน

2. แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

   ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

   1.กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

   - ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

    - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)

 2. กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  3. กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
     (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

   ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
    - แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
      นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
      นิคมสหกรณ์ปากพญา
      งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปี 2562
5. กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (เข้าถึงแหล่งเงินทุน)
6. กิจกรรม ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินของนิคมสหกรณ์
7. กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

3. แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

3.1 โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

   กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

   กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

   กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอเพิ่มเติม)

3.2 โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
3.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

3.4 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

3.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.7 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

4.1 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

4.2 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

   กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   กิจกรรมที่ 4  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   กิจกรรมที่ 5  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี