ที่มาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
คู่มือ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ผลการอนุมัติเงินกองทุนัพัฒนาสหกรณ์
 bullet goผลการอนุมัติ กพส 2561
 bullet goผลการอนุมัติเงินกู้ กพส 2560

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

        - คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 423 - 2557  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน  ฯ
        - ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ 2557
 หลักเกณฑ์การขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เอกสารทำนิติกรรมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
       - สัญญาค้ำประกัน กพส. 2558
        - สำเนาของ หนังสือสัญญา กพส.(ทั่วไปปี 59)
        - สำเนาของ หนังสือสัญญา กพส.(พิเศษ)59 (2)
        - สำเนาของ หนังสือสัญญา กพส. (รายงวด)แก้ไข
 ทะเบียนคมหนี้ที่ถึงกำหนดชำระปี 59
แบบฟอร์มต่าง ๆ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
       - คำขอกู้สำหรับสหกรณ์
       - การคำนวณดอกเบี้ยและค่าปรับ
       - แบบข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
       - แบบประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
       - แบบรายงานการตรวจสอบการใช้เงินกู้และติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
แผนทรัพยากรบุคคล 2559
แผนยุทธศาสตร์(กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2558 - 2562)
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แนวทางการขอไกล่เกลี่ยคดี หรือประนีประนอมหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
      - แนวทางปฏิบัติการขอเจรจาประนีประนอมหนี้
     - การขอไกล่เกลี้ยคดี หรือประนีประนอมหนี้
     - แนวทางปฏิบัติการขอเจรจาประนีประนอมหนี้