สารสนเทศกลุ่มอาชีพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลประจำปี 2560
กลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ      
ทำเนียบกลุ่มอาชีพ  
สินค้าและบริการหลัก

ข้อมูลประจำปี 2559

ข้อมูลทั่วไป