แผนปฏิบัติงาน 2561(Action Plan)

   1  แผนงาน บุตลากรภาครัฐ

 รายการ รายการบุคลากรภาครัฐ
         กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
             กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

    2  แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

   ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ 
                1 สนับสนุนและติดตามการใช้เงินทุนภาครัฐ

                2 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
                     - แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
                       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
                       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
                       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
                       นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
                       นิคมสหกรณ์ปากพญา
                       กำกับ ตรวจสอบ
                       ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสู่ดีเด่น
                       การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 
                      สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 
                      พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์
                       สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
                       โครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
                       โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 61
                       โครงการพัฒนากรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ปี 61

               3 การเลิกและชำระบัญชี
               4 กำกับ ตรวจสอบ และสนับสนุนธรรมาภิบาล รวมทั้งแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                      ประชุม จกบ.
                      ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล
               5 ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน
               6 การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในท่ีดินนิคมสหกรณ์

   3  แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

             กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                1 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       -ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       -โครงการส่งเสริมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
                       -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
                       -โครงการอนุรักษ์พันธุรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ
                         1 นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
                         2 นิคมสหกรณ์ปากพญา
                         3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
                        -โครงการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
                2 กิจกรรม ขับเคลื่อนปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
                         2 นิคมสหกรณ์ปากพญา

4 แผนงานบูรณาการ พัฒนาเศษฐกิจฐานรากและชุมชนเข็มแข็ง
      โครงการ พัฒนาแลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
               กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
                     กิจกรรม พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
       โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
             กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2559/2560
                     กิจกรรม ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประสบอุทกภ้ย 2559/2560
             กิจกรรมหลัก พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปี 2559/2560
                     กิจกรรม พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปี 2559/2560

5 แผนงานบูรณาการ จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
        โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
              กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐ

6 แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
        โครงการ ตลาดเกษตรกร
              กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                      กิจกรรม สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
          โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
               กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์
                      กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์
           โครงการ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
                กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
                      กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
            โครงการ โครงการพัฒนาความแข็มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความแข็มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์
                       กิจกรรม 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ
                       กิจกรรม 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า
            โครงการ สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
                       กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์พื้นที่นิคมสหกรณ์

                                       - นิคมสหกรณ์ปากพญา
                                       - นิคมสหกรณ์ทุ่งสง

                 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                      กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                         กิจกรรม ส่งเสิรมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่

               โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
                   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map ในนิคมสหกรณ์
                                      - นิคมสหกรณ์ปากพญา
                                      - นิคมสหกรณ์ทุ่งสง

 7 แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

            โครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร
                   กิจกรรมหลัก สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร
                       กิจกรรม สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร