แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

      ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

          กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

                 - ค่าเช่าบ้าน

 

แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

     ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

                   - ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

                   - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)

                   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

     โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

               กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)