คู่มือประชาชน

 

1.การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์

2.การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร

3. การขอตวามเห็นชอบตวบสหกรณ์

4. การขอตวามเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร

5. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์

6.การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์(ลงนามสัญญา)

7. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์

8. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฺ์

9. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น

10. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

11. การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น

12. การจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

13. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน

14. การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร

15. การรับจดทะเบียนสหกรณ์

16. การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์

17. การขออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์(กสน3)

18. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์(เกิน 5 ล้านบาท)

19. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์(ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

20. การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

21. กออการหนังสือแสดงการทำประโยชน์(กสน 5)

22.รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

23. รับจดทะเบียนควบสหกรณ์

24. รับจดทะเบียนชุมชุมสหกรณ์

25. รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม

26.การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม

27.การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม