วันนี้ (14 กพ. 61) เวลา 09.30 น. นายชาตรี     เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้

นายมนัย ขาวมนิตย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และทีมงาน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ นางยุพิน ยาจาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และทีมงาน สังกัด สนง.สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่เกษตรกร ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง ณ ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง  และเรื่องอื่นๆ ภายใต้การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล การอบรมให้ความรู้นี้  ต้องจัดให้มีการอบรมอย่างน้อย 6 ชม. ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ โดยจะมีการนัดประชุมให้ความรู้อีก 2 ครั้ง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ว่าสามารถจัดตั้งสหกรณ์ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จะนัดเกษตรกรมาประชุมช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการกำหนดเป็นแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง ก่อนนัดอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ในครั้งถัดไป