146798

นายไพฑูรย์  ชนะชู ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามประกาศและระเบียบสหกรณ์ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม
ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงประกาศนายทะเบียน เรื่อง คำนิยามวงการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
และระเบียบนายทะเบียนนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งระเบียบนี้ใช้บังคับคั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป