S 25993221

วันที่ 14 มิ.ย.61 สหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเผยแพร่องค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรุ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เป้นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน   ณ ศูนย์การเรียนรุ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรี