600243

นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานใน กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

ตามโครงการรณรงค์การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2561 โดยมี ข้าราชการ พนักงาน   สมาชิก สหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทุ่งสง , อบต.เขาขาว และผู้นำท้องถิ่น   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม   120 คน ณ บริเวณนิคมสหกรณ์ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561   และรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้      

นายชาตรี เกตุเรน   กล่าวเพิ่มเติม กิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึง ต้นยางนา ต้นไม้ประจำจังหวัด เป็นต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทาง เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ต้นยางนา ต้นกฤษณา ต้นราชพฤกษ์ ต้นแซะ ต้นประดู่ ต้นอินทนิน ต้นขี้เหล็ก ต้นเหรียง ต้นพะยอม ต้นตำเสา และต้นศรีตัง จำนวน 250 ต้น จากสถานีเพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช