ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blackผลการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3 คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันและคัดเลือกเป็นผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 คลิีกดูรายละเอียด 

bullet blackประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ) คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackสรุปโครงการภายใต้ ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบกลางปี 2561 ) คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย) ครั้งที่ 2 คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการประชาชนเพื่อยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackปาฐกถาพิเศษ "การปรับโครงสร้างภาคเกษตโดยกลไกสหกรณ์"โดย รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทัษ์ คลิ๊กดูรายละเอียด1 คลิ๊กดูรายละเอียด2 

bullet blackผลการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3) คลิ๊กดูรายละเอียด 

bullet blackนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี(พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) คลิ๊กดูรายละเอียด

bullet blackนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance) คลิ๊กดูรายละเอียด

  • 1pichet.jpg
  • 2cherchai.jpg
  • 3payuan.jpg
  • 3visit.jpg
  • 4kumron.jpg
  • 5suphap.jpg