ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blackประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackสรุปโครงการภายใต้ ไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบกลางปี 2561 ) คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย) ครั้งที่ 2 คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการประชาชนเพื่อยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackปาฐกถาพิเศษ "การปรับโครงสร้างภาคเกษตโดยกลไกสหกรณ์"โดย รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทัษ์ คลิ๊กดูรายละเอียด1 คลิ๊กดูรายละเอียด2 NEW2

bullet blackผลการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3) คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี(พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) คลิ๊กดูรายละเอียด

bullet blackนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance) คลิ๊กดูรายละเอียด

  • 1pichet.jpg
  • 2cherchai.jpg
  • 3payuan.jpg
  • 3visit.jpg
  • 4kumron.jpg
  • 5suphap.jpg