activity

 

หนังสือเวียน

bullet green3 ส.ค. 61 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 2561i new

bullet green11 ก.ค. 61 เรื่อง มอบหมายภารกิจในการทำงานของ กษ.ให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

bullet green11 ก.ค. 61 เรื่อง รายงานผลการตรวจการสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2561

bullet green10 ก.ค. 61 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 

bullet green11 มิ.ย. 61 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดฯ

bullet green16 พ.ค. 61 เรื่อง การดำเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

bullet green16 พ.ค. 61 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ

bullet green26 เม.ย. 61 เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดังมันเส้นขนาด 500 ตัน

bullet green25 เม.ย. 61 เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

bullet green25 เม.ย. 61 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

bullet green24 เม.ย. 61 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงฯ 

bullet green24 เม.ย. 61 เรื่อง รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR)

bullet green24 เม.ย. 61 เรื่อง  เร่งรัดการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

bullet green24 เม.ย. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

bullet green19 เม.ย. 61 ข้อมูลสมุดโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี 2561

bullet green17 เม.ย. 61 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดังขนาด 2,000 ตัน 

bullet green5 เม.ย. 61 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดังขนาด 500 ตัน 

bullet green21 มี.ค 61 เรื่อง การเตรียมการเพื่อการดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ 

bullet green21 มี.ค 61 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

bullet green21 มี.ค 61 เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  

bullet green21 มี.ค 61 เรื่องการจัดทำหนังสือราชการ  

bullet green12 มี.ค 61 เรื่องประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  

bullet green12 มี.ค 61 เรื่องขอส่งสำเนาประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  

bullet green12 มี.ค 61 เรื่องเส้นทางก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

bullet green12 มี.ค 61 เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560  

bullet green2 มี.ค 61 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกัน พ.ศ.2561  

bullet green2 มี.ค 61 ประกาศคำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  

bullet green23 ก.พ. 61 สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

bullet green29 ธ.ค. 60 นโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

bullet green25 ธ.ค. 60 แนวทางการปฏิบัติกรณ๊เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานการประชุมหรือประธานในโอกาสต่างๆ

bullet green14 ธ.ค. 60 เรื่องการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการทางเว็บไซต์

bullet green13 ธ.ค. 60 เรื่องการรับสมัครผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด ประจำปี 2561

bullet green28 พ.ย. 60 เรื่องมอบหมายภารกิจในการจัดงาน วันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดฯ 

bullet green24 พ.ย. 60 เรื่องรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561

bullet green24 พ.ย. 60 เรื่องสรุปผลการประชุมทางไกล "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ" 

 bullet green21 พ.ย. 60 เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม 

bullet green21 พ.ย. 60 เรื่องรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2561 

bullet green14 พ.ย. 60 เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

activity1