ข่าวประชาสัมพันธ์


icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผลการประกวดเรื่อง สหกรณ์ในโรงเรียนของฉัน

icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผลการประกวดการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนโครงการขยายผลฯ

icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีฯ

icongreen ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icongreen ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

icongreenประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ จำกัด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปัจจัยการผลิตและสอบราคาจ้างไถดะ ไถแปร

icongreen ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

icongreen ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

icongreen ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๑

icongreen  แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร

icongreenแบบฟอร์มทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

icongreen แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2564

icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการประกวดจดบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

icongreen ผลการประกวดผลงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

news activity re4