ข่าวประชาสัมพันธ์

graphic1 mini125 ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

graphic1 mini125 ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

graphic1 mini125 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๑

graphic1 mini125  แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร

graphic1 mini125  แบบฟอร์มทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

graphic1 mini125  แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2564

graphic1 mini125  ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการประกวดจดบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

graphic1 mini125  ผลการประกวดผลงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

news activity re4