r002

 

** กรกฎาคม 2560 **

 

ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2


 

** มิถุนายน 2560 **

 

ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


ประกาศ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมชลประทาน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา


ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์


 

** พฤษภาคม 2560 **

 

ประกาศ  ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ


ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (26/05/2560)


ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (16/05/2560)


ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (11/05/2560) 


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์


 ประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 ** เมษายน 2560 **

 

 ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (25/04/2560)


ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์


** มีนาคม 2560 **

 

ประกาศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 อัตรา


ประกาศ  รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานต่างประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 ประกาศ  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ประกาศ  ประกาศกรมประมง เรื่องขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ


ประกาศ  รับสมัครข้าราชการไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศ (03/03/2560)


** กุมภาพันธ์ 2560 **

 

ประกาศ   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (22/02/2560)


ประกาศ   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 


** มกราคม 2560 **

 

ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 


ประกาศ   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 


ประกาศ   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์