• ภาพ กกจ.
  • ภาพในหลวง60

คณะทำงาน (KM Team)

แผนการจัดการความรู้

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM

คลังความรู้

กิจกรรม

    - การประชุมทีมงานด้านการจัดความรู้ ครั้งที่ 1/2560

    - การประชุมจัดการความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่

    - การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือที่น่าสนใจ

หนังสือเวียน KM

- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ เพื่อดำเนินจัดการความรู้

 

คู่มือปฏิบัติงาน

- คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

- คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ

 

กันยายน 2560 

บันทึก เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (สามารถ Download แบบฟอร์มฉบับปรับปรุงได้ที่ website กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ แบบฟอร์มดาวน์โหลด)

          007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 1    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 2    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 3 

 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งว่าง 56 ตำแหน่ง และกรณีพิจารณาคุณสมบัติเกื้อกูล 11 ตำแหน่ง)

           star 1915449 960 720  ด่วน!!   ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) เพื่อเวียนทาง Intranet (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) 


 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13

 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกรของกองการเจ้าหน้าที่

 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ

 ขอเชิญเข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษ "DIFA TES" ทักษะการอ่าน

สิงหาคม 2560 

 เลื่อนวันจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560

 ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณในสังกัดสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร

 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์และวิทยากร E-Commerce ชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

 ขอสำรวจข้อมูลข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2

 บันทึก เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 1    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 2    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 3

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 4    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 5    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 6    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 7

       star 1915449 960 720  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    star 1915449 960 720 ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   star 1915449 960 720  การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560

ขอเชิญส่งบุคลากรรับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 บันทึก เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง

 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตร  Mircrocredit and Sufficiency Economy Development

  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค "Thailand 4.0"

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
 การกำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 10 เม.ย.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 ชั้น 1 
 เลื่อนวันจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2560
  จากวันที่ 21 ก.ย.60  เป็นวันที่ 26 ก.ย.60  สถานที่และเวลาเดิม

ภาพกิจกรรม

21151333 1564660480259369 272879622824471435 n

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยน
มุมมองและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน" ของ 6 หน่วยงาน
ณ สทส.และ
โรงแรม ดิ วารี จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60  Download 32x32

S 3965093 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตาม
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ของกองการเจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุม 126 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60  Download 32x32
20638316 1914152482178122 3589623974782937756 n นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ "ด้านการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์" โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พระราชบัญญัดิจัดซื้อจัดจ้างฯ" 
ให้แก่ข้าราชการทั่วประเทศ จำนวน 240 คน ณโรงแรม
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่ 9 ส.ค.60  Download 32x32
20624440 1603807779638826 321679138 n นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธาน
ในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 วันที่ 26 ก.ค.60
  Download 32x32
20292878 735699349958355 7508913803219406897 n นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 126  วันที่ 26 ก.ค.60  Download 32x32
20292936 734078406787116 3285031790881370723 n ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 Download 32x32
20258089 734169113444712 8218244814918315219 n นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง โดย สนง.กพ. ร่วมกับ กษ. โดยมี
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อม
ด้วยคณะทำงานฯ (ศปท.) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2560  Download 32x32
20106501 728824117312545 2851631249505390081 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนแผนงานงบประมาณ 2560 พร้อมหารือเพื่อกำหนดมาตรการฯ การต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 Download 32x32
18664705 691168594411431 8441091756544690313 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี”แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 25 พ.ค.60  Download 32x32
15590274 585280441666914 3347105289820436573 n นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยมีนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59

 อ่านเพิ่มเติม : ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง