• ภาพ กกจ.

คณะทำงาน (KM Team)

แผนการจัดการความรู้

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM

คลังความรู้

กิจกรรม

    - การประชุมทีมงานด้านการจัดความรู้ ครั้งที่ 1/2560

    - การประชุมจัดการความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่

    - การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือที่น่าสนใจ

หนังสือเวียน KM

- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ เพื่อดำเนินจัดการความรู้

 

คู่มือปฏิบัติงาน

- คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

- คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ

 

พฤศจิกายน 2560

 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 1 ตำแหน่ง หากประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถจัดส่งข้อมูลบุคคลผลงาน และรูปถ่าย จำนวน 8 ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น (สามารถ download แบบได้ที่ website กองการเจ้าหน้าที่) 

 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 1    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 2    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 3

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 4    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 5    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 6    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 7

       star 1915449 960 720  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    star 1915449 960 720 ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   star 1915449 960 720  การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 83 ตำแหน่ง หากท่านใดประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกขอให้จัดส่งข้อมูลบุคคล ผลงาน และรูปถ่าย จำนวน 8 ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. (สามารถ Download แบบได้ที่ Website กองการเจ้าหน้าที่) 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ กษ 1102/5300 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในนิคมสหกรณ์

ตุลาคม 2560

 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP" รุ่นที่ 3

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน 14 ตำแหน่ง) โดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 ถึง 16.30 น.) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opsmoac.go.th


 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ) จำนวน 10 ราย

           star 1915449 960 720  ด่วน!!   ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 25 ต.ค. 2560 เพื่อเวียนทาง Intranet (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)


  สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน 5 ตำแหน่ง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opsmoac.go.th

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function - Based)

กันยายน 2560 

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา  รายละเอียด

บันทึก เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (สามารถ Download แบบฟอร์มฉบับปรับปรุงได้ที่ website กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ แบบฟอร์มดาวน์โหลด)

          007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 1    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 2    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 3 

 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งว่าง 56 ตำแหน่ง และกรณีพิจารณาคุณสมบัติเกื้อกูล 11 ตำแหน่ง)

           star 1915449 960 720  ด่วน!!   ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) เพื่อเวียนทาง Intranet (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) 


 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13

 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกรของกองการเจ้าหน้าที่

 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ

 ขอเชิญเข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษ "DIFA TES" ทักษะการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
 การกำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 10 เม.ย.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 ชั้น 1 
 เลื่อนวันจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2560
  จากวันที่ 21 ก.ย.60  เป็นวันที่ 26 ก.ย.60  สถานที่และเวลาเดิม

ภาพกิจกรรม

20 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2560  
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดนรนารถสุนทริการาม มียอดรวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,922,633 บาท
 Download 32x32
319ff947d1e8d3f27976610814ba3f98 XL นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2560 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม 126 
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60  Download 32x32
16 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และมอบธงชาติ 
ให้แก่หน่วยงานกรม โดยนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ สทส. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60  Download 32x32
d12fc2ba4cae84a5ddd14475d5a89895 XL ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประะธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมหสกรณ์ ชั้น 6 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60  Download 32x32
21151333 1564660480259369 272879622824471435 n

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยน
มุมมองและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน" ของ 6
หน่วยงาน ณ สทส.และ
โรงแรม ดิ วารี จอมเทียนบีช
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60  Download 32x32

S 3965093 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และประชุมคณะทำงานจัดการความรู้
(KM Team) ของกองการเจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุม 126 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60  Download 32x32
20638316 1914152482178122 3589623974782937756 n

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ด้านการบริหารงานบุคคล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์" โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "พระราชบัญญัดิจัดซื้อจัดจ้างฯ" 
ให้แก่ข้าราชการทั่วประเทศ จำนวน 240 คน
ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60  Download 32x32

20624440 1603807779638826 321679138 n นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 5 วันที่ 26 ก.ค.60
  Download 32x32
20292878 735699349958355 7508913803219406897 n นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 126  วันที่
26 ก.ค.60  Download 32x32
20292936 734078406787116 3285031790881370723 n ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 Download 32x32
20258089 734169113444712 8218244814918315219 n นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง โดย สนง.กพ. ร่วมกับ กษ. โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะทำงานฯ (ศปท.) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2560  Download 32x32
20106501 728824117312545 2851631249505390081 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนแผนงานงบประมาณ 2560 พร้อมหารือเพื่อกำหนดมาตรการฯ การต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 Download 32x32
18664705 691168594411431 8441091756544690313 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี”แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 25 พ.ค.60  Download 32x32
15590274 585280441666914 3347105289820436573 n นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยมีนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59

 อ่านเพิ่มเติม : ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง