ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์source

bullet green alt ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป source
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า

bullet green alt ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
      และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
bullet green alt ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
      และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

bullet green alt ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
      และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
      และตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า

bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

bullet green alt สารสหกรณ์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

bullet green alt 26 ตุลาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

bullet green alt 25 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

bullet green alt  16 ตุลาคม 2561 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
bullet green alt   4 ตุลาคม 2561 โครงการ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

bullet green alt ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์          

      -  "ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"
        -  "ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์"
      -  
"ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


 

 


Icon news


weblink

K 5  linkcpd  kaset band  

 cpd card   energy     clinic  cad band

 banner  km  repost   65

  facebook 2      icon fb coopnews       icon fb coopshop        logo