PlanSystem

ExBudget

BannerReportNocopy02
 menualforpeople

NGC

bannerCornPhayao

 

JobInWeek

 

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด 19 มี.ค. 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด 6 มี.ค. 2562

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด 22 ก.พ. 2562

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด  4 ก.พ. 62

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด 17 ธ.ค. 2561

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด 11 ธ.ค. 2561

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) รายละเอียด 19 มิ.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) รายละเอียด 12 มิ.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) รายละเอียด 1 มิ.. 2561

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด แนบท้าย 16 พ.ค. 2561

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด  27 มี.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด  16 มี.ค.2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด  28 ก.พ. 2561

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ก.พ. 61 รายละเอียด 25 ม.ค. 61