head KM cpd

PlanSystem

ExBudget

BannerReport

website coop phayao

Nocopy02

menualforpeople

NGC

bannerCornPhayao

 

JobInWeek

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การบันทึกบัญชีกลุ่มยาง รายละเอียด 30 ส.ค. 2562

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รายละเอียด 21 ส.ค. 2562

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การจัดทำงบทดลอง รายละเอียด 21 ส.ค. 2562

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 3) รายละเอียด 5 ส.ค. 2562

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 2) รายละเอียด 26 เม.ย. 2562

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา รายละเอียด 14 มี.ค. 2562

 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา รายละเอียด  5 ก.ย. 2561

 เอกสารประกอบการประชุม Conference เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน เอกสารแนบ  30 ส.ค. 61

 การรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ รายละเอียด 28 พ.ย. 60

 รหัสสถาบันการเงิน สำหรับแบบรายงานการทำธุรกรรมของสหกรณ์ รายละเอียด 24 พ.ย. 60

 รับสมัครเพื่อคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 - 30 ก.ค. 2560 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รายละเอียด ใบสมัคร

 งบทดลองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 รายละเอียด