วันที่ 7 สิงหาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี กระจายลำไยเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคเหนือ สู่ผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน“เครือข่ายสหกรณ์”เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยภาคเหนือสู่ผู้บริโภคจากปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ซึ่งปัญหาดังกล่าว สามารถแก้ไข และช่วยเหลือโดยใช้กลไกจาก “เครือข่ายสหกรณ์” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับลำไยจากจังหวัดพะเยา จำนวน 2.5 ตัน เพื่อช่วยกันกระจายลำไยจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคเหนือสู่ผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกระจายลำไยไปยังสหกรณ์ต่างๆ จำนวนทั้งหมด 46 สหกรณ์(ขอขอบคุณสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีมา ณ โอกาสนี้ด้วย)