วันที่ 8 ส.ค.60 กสส.5 ประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์ขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อการวางระบบการควบคุมภายในและการทำสัญญาจัดจ้างพนักงานบัญชีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ขนาดเล็ก