วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายเอนก ชื่นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ,นายนิวัฒน์ มั่งมูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ และนายบุญโรจน์ แก้วจำปาศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่โคเนื้อ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้สมาชิกสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุม 30 คน เพื่อชี้แจงและแนวทางการดำเนินการตามการส่งเสริมการมเกษตรแบบแปลงใหญ่