9 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ.เมืองพะเยา ,อำเภอแม่ใจ) ประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาพะเยา จำกัด