วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางอุษา เครือสาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ของคณะอนุกรรมการระดับเขตชุดที่ 8 วันที่ 2 ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานเวียงตาล สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด และสหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลลำปาง จำกัด