วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้ประสานงานอำเภอเชียงคำ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเชียงคำ