วันที่10 สิงหาคม 2560 กบส.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดและพื้นที่ โดยมี นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา