วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ - ภูซาง)แทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา (ผู้แทนคกก.Sc.)ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนระดับอำเภอ ชุมชนเชียงบาน และชุมชนหย่วน อำเภอเชียงคำ รวม 5 โครงการ 24 จุด/หมู่บ้าน