วันที่ 11 สิงหาาคม 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อหารือแนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา