นายนิวัฒน์ มั่งมูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ พร้อมนายนิธิต จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมโครงการแปลงใหญ่การเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด จำนวน 32 ราย จำนวนโค 235 ตัว วันที่ 16 สิงหาคม 2560