ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทราบนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 และการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตจังหวัดภาคเหนือเข้ารับฟังการบรรยาย

20842030 1588991824465156 8899886231469982926 n

20881853 1588991851131820 6206744341218208196 n