วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโรงสีข้าว กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อวัน ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร โดยการแปรรูปของเกษตรกร งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาดงเจน ตำบลดงเจน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรนาดงเจน ได้ติดตามการก่อสร้างโรงสีข้าว และทดสอบระบบการทำงานของชุดเครื่องจักรบางส่วนก่อนดำเนินการทดสอบชุดเครื่องจักรเต็มระบบต่อไป