วันที่ 18 ส.ค. 60 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่5/2560 โดยมี นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา