วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าวังทอง สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2560 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา