นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายวุฒิชัย แซ่คู สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์โครงการหลวงปังค่า จำกัด ได้รับรางวัลสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ด้วย