24/08/60 กสส4. น.ส.สุพาพร ใจทน นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการและนางศิริออน อ่อนทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับผู้สอบบัญชสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสผน.ผู้ใช้น้ำบ้านร่องแมด จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดร่องแมด

21054875 1596309017066770 3955784958648591744 o