วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นางสาวอรทัย แสงศรีจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางธีรนาฎ ใจตาวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูซาง