25 สค.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จัดฝึกอบรมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้โครงการ พัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ที่หอประชุมนิคมสหกรณ์เชียงคำ จำกัด